PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO EL.PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.

1.1. Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus Pardavėjo Pirkėjui parduodamoms prekėms, Pardavėjo ir Pirkėjo teises ir pareigas, skundų pateikimo ir nagrinėjimo bei žalos atlyginimo tvarką.
1.2. Šiame Taisyklių punkte apibrėžtos sąvokos Taisyklėse vartojamos pagal joms priskirtą reikšmę:
1.2.1. Pardavėjas – UAB „Reklamos ir dizaino centras“.
1.2.2. Pirkėjas – yra fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių www.reklamosirdizainocentras.lt internetinėje svetainėje.
1.2.3. Sutartis – pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kuri sudaroma pirkimo metu, kai Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis.
1.2.4. Sąskaita – el. laišku atsiųstas užsakymo patvirtinimas arba sąskaita–faktūra, po apmokėjimo išrašomas dokumentas, patvirtinantis prekės įsigijimą interneto svetainėje www.reklamosirdizainocentras.lt.
1.2.5. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas internetinės bankininkystės sistema arba saugia elektroninės prekybos sistema PayPal perveda pinigus į Pardavėjo bankų sąskaitą.
1.2.6. Visi užsakymai vykdomi tik gavus pilną apmokėjimą už prekes ir paslaugas.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo. Šios taisyklės galioja nuo 2017 m. balandžio 1 dienos ir jos pakeičia visas ankstesnes, galiojusias www.reklamosirdizainocentras.lt internetinėje parduotuvėje.
1.4. Pirkti elektroninėje parduotuvėje www.reklamosirdizainocentras.lt teisę turi:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS.

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje tikslu.
2.4 Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui.
2.5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.7. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
2.7.1. Susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.
2.7.2. Bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.
2.7.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pageidavimus Pirkėjas turi išreikšti raštu, siųsdamas pranešimą el. paštu [email protected] (siekiant identifikuoti asmenį, elektroninio pašto adresas turi sutapti su pirkėjo pateiktais duomenimis elektroninėje parduotuvėje) arba atvykęs Pardavėjo buveinės adresu, skelbiamu įmonės tinklapyje ir pateikęs asmens dokumentą.
2.8 Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

3. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS.

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą, susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis ir su jomis sutikęs, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu..
3.2. Pardavėjas nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad Pardavėjas patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
3.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvės www.reklamosirdizainocentras.lt duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.reklamosirdizainocentras.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl prekių, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas; kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4.3. Taisyklių punkte 4.2. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
4.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
4.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo egistracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.8. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
5.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės jos sudaryti.
5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės www.reklamosirdizainocentras.lt teikiamomis paslaugomis.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
5.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais, įskaitant PVM.
6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
6.2.1. Apmokėdamas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
6.2.2. Apmokėdamas per tarptautinę elektorinio mokėjimo sistemą PayPal.
6.2.3. Apmokėdamas grynais pinigais atsiimdamas prekes iš UAB „Reklamos ir dizaino centras“ biuro I. Kanto g. 10 – 103, Kaune.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes (išskyrus, jei yra pasirinktas apmokėjimas grynais) pradedamas formuoti bei išsiunčiamas prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
6.4. Gavus apmokėjimą, pardavėjas įsipareigoja užsakymą paruošti ir išsiųsti per 5-7 darbo dienas. Prekių pristatymo terminas skaičiuojamas papildomai.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS.

7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba prekės pristatomos į artimiausią, pristatymo adresui pašto skyrių.
7.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
7.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.
7.8. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Prekių siuntimas ir kainos “ skyriuje.
7.9. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako Sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

8. PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS.

8.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS.

9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
9.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis (būtina prašymą dėl grąžinimo reiki pateikti raštu, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis, atsiųsti galima paštu ar e-paštu.)
9.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
9.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nesugadinta, nesutepta ar kitaip pakeista išvaida ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
9.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
9.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
9.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
9.7 Grąžinant kokybišką prekę arba atsisakius jau apmokėto bei neišsiųsto užsakymo, pardavėjas turi teisę atimti iš grąžinamos sumos patirtas išlaidas: bankinius mokesčius bei pakavimo išlaidas) . Siuntimo išlaidos nėra grąžinamos.
9.8 Jei pirkėjas neteisingai nurodo užsakymo pristatymo adresą ir prekės yra grąžinamos Pardavėjui, siuntimo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos. Grąžinama grąžintų prekių vertė.
9.9. Pagal atskirą specialų užsakymą užsakytų prekių, kurias Pardavėjas pagamina specialiai Pirkėjui, grąžinti arba atsisakyti negalima arba Pirkėjas privalo apmokėti Pardavėjui patirtas išlaidas.

10. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖS.

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo..
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės www.reklamosirdizainocentras.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

11. RINKODARA IR INFORMACIJA.

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.